Office Bearers

Dr. Sudhir Gavhane
Dr. Sudhir Gavhane
Member, PERA
Dr. Mangesh T. Karad
Dr. Mangesh T. Karad
President, PERA
Dr. N. T. Rao
Dr. N. T. Rao
Member, PERA
Dr. Sanjeevan Arsud
Dr. Sanjeevan Arsud
Member, PERA
Dr. Martand T Telsang
Dr. Martand T Telsang
Member, PERA
Dr. V. N. Rajasekharan Pillai
Dr. V. N. Rajasekharan Pillai
Member, PERA
Dr. Sayalee Gankar
Dr. Sayalee Gankar
Member, PERA
Dr. Swati Mujumdar
Dr. Swati Mujumdar
Member, PERA
Dr. Prabhat Ranjan
Dr. Prabhat Ranjan
Member, PERA
Dr. E B Khedkar
Dr. E B Khedkar
Member Secretary, PERA
Mr. Bharat Agarwal
Mr. Bharat Agarwal
Vice President, PERA
Prof. Hanumant Pawar
Prof. Hanumant Pawar
CEO, PERA
Mr. Rahul V. Karad
Mr. Rahul V. Karad
Member, PERA